• Facebook
 • YouTube
| Sdílet |

úvod » Služby » Poradenský servis » Typy střech

Typy střech

Plochá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu menším než 10°

Šikmá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí od 10° do 45°

Strmá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu větším než 45°

Nepochůzná střecha: střešní konstrukce zajišťující funkce střechy, umožňující přístup na střechu pouze za účelem kontroly stavu střešního pláště a dalších zařízení na střeše a umožňující nezbytnou údržbu.

Pochůzná střecha, provozní střecha: střešní konstrukce zajišťující mimo funkci střechy ještě další požadavky objekt např. pro účely dopravy, sportu, rekreace, pro speciální technologické vybavení nebo pro extenzivní či intenzivní zemědělské využití jako tzv. vegetační střecha.

Jednoplášťová střecha: střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí jedním pláštěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů, kde jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce.

Několikaplášťová střecha: střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí několika střešními plášti, které jsou od sebe oddělené vzduchovými vrstvami. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci a bližší označení se určuje podle počtu plášťů a dalších charakteristik.

Typy šikmých a strmých střech

Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.

Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu.


Mansardová střecha je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví); jméno jí dal francouzský architekt Jules Mansard. V současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

Stanová střecha (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Na věžích se používá střecha se strmým sklonem nazývaná jehlová; na věžích kruhového půdorysu je to střecha kuželová; variantou je střecha půlkuželová. Na některých věžích a na hvězdárnách se používá střecha cibulová. Báň je zakřivená, osově souměrná střecha používaná především na věžích kostelů. Používá složitou zakřivenou konstrukci.


Pilová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových; používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod.; svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky. V současnosti se dává přednost střechám z předpjatých či lepených konstrukcí.

Další typy střech
 • Střecha dlátková
 • Střecha lamelová
 • Střecha motýlková
 • Střecha plochá
 • Střecha přilbová
 • Střecha routová
 • Střecha skořepinová
 • Střecha šedová
 • Střecha zavěšená
 • Střecha zvonová
Názvy hlavních částí šikmých a strmých střech
 • Krov je nosná konstrukce střechy, nejčastěji složená z dřevěných nebo kovových nosníků.
 • Hřeben (na obrázku vpravo růžově) je vodorovná průsečnice střešních ploch, od které střešní plochy sestupují.
 • Nároží (zeleně) je sklonitá průsečnice, od níž střešní plochy sestupují.
 • Úbočí (úžlabí) (žlutě) je sklonitá průsečnice, ke které střešní plochy sestupují.
 • Štít (šedě) je sklonitý okraj střechy mezi hřebenem a okapem; též část svislé stěny pod tímto okrajem.
 • Okap (modře) je nejnižší vodorovný okraj střešní plochy; též žlab odvádějící z tohoto okraje vodu.
 • Valba (C) je sklonitá střešní plocha na kratší straně střechy, zabírá místo štítu.
 • Polovalba (B) je sklonitá střešní plocha nad štítem.
 • Vikýř (1-11) je krytý střešní výstupek se svislým oknem nebo toto okno samo.
 • Střešní okno je okno vsazené do sklonité střešní roviny bez krytého výstupku


Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.